Ware afbeeldinghe vande Oostelycke Zeecusten van Schotlandt, van alle Inwijcken Havenen en...