Ware afbeeldinghe vande Oostelycke Zeecusten van Schotlandt, [1 of 1]